adlux@adlux.fi 
020 792 4240

Mitä hyötyä on yrityksen valaistuksen parantamisesta:
Lue tästä ajatuksiamme


Tässä alla kokoelma sähkön ja valaistuksen historian henkilöistä:

William Thomson, 1st Baron Kelvin, nimestäkin voi päätellä jo miten hän liittyy valaistukseen. Lue tästä lisää.

Henry Joseph Round, entäpä hän sitten, kuka hän oli? Lue tästä lisää.

Sir Humphry Davy, mitä hän teki valaistuksen osalta? Lue tästä lisää.

James Clerk Maxwell, kuka hän oli ja miten hän liittyy sähkön ja valaistuksen historiaan? Lue tästä lisää.

Georges Claude, miten hän liittyy valaistukseen? Muistat varmaankin neonvalot. Lue tästä lisää.


AD-Lux Oy on yksi Suomen Vahvimmista ja tärkeä osa yhteiskuntaamme! Asiakastiedon tekemän luottoluokitustarkistuksen mukaan yritys on oikeutettu Suomen Vahvimmat Kulta -sertifikaattiin.

Suomen Vahvimmat -sertifikaatin ansainnut yritys luo voimaa Suomen talouselämään nyt ja tulevaisuudessa. 

Loisteputkien Myyntikielto – Valaistuksen Murroskohta

Valaistusteknologia on kehittynyt valtavasti viime vuosikymmeninä, ja yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut siirtyminen perinteisistä loisteputkista uusiin ja edistyneempiin valonlähteisiin. Tämän myötä on noussut esiin kysymys loisteputkien myyntikiellosta. Tässä blogitekstissä tarkastelemme syitä, miksi loisteputkien myyntikielto on perusteltu päätös.

1. Ympäristövaikutukset:

Loisteputkien valmistuksessa ja käytössä on ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät muun muassa materiaalien hankintaan, energiankulutukseen ja jätteiden käsittelyyn. Uudet valaistusteknologiat, kuten LED-valot, ovat osoittautuneet ympäristöystävällisemmiksi vaihtoehdoiksi vähentäen energiankulutusta ja pidemmän käyttöiän ansiosta vähentäen jätteen määrää.

2. Energiatehokkuus ja uudet ratkaisut:

Energiatehokkuus on yksi merkittävimmistä tekijöistä valaistuksessa. Loisteputket ovat tunnettuja energiankulutuksestaan, kun taas LED-valot tarjoavat huomattavasti paremman tehokkuuden ja kuluttavat vähemmän energiaa tuottaen samalla laadukkaampaa valoa. Tämä on tärkeää sekä ympäristön että talouden kannalta.

3. Valon Laatu ja Mukautuvuus:

Valon laadulla on suuri vaikutus tilojen viihtyisyyteen ja tuottavuuteen. LED-tekniikka tarjoaa monipuolisemmat mahdollisuudet säätää valon värilämpötilaa ja kirkkautta, mikä voi parantaa valaistuksen mukautuvuutta erilaisiin tarpeisiin. Loisteputkien tarjoamat rajalliset säätömahdollisuudet jäävät usein jälkeen nykyaikaisista vaatimuksista. LED valojen ohjaus langattomasti on nykyaikainen ratkaisu. Lue tästä lisää.

4. Taloudelliset Edut:

Vaikka LED-valojen hankintakustannukset ovat korkeammat kuin loisteputkien, niiden pidemmän käyttöiän ja alhaisempien käyttökustannusten ansiosta ne ovat kuitenkin taloudellisesti kannattavampia pitkällä aikavälillä. Energiansäästöt ja vähentyneet huoltokustannukset voivat merkittävästi kompensoida alkuinvestoinnin. AD-Lux tekee paitsi 3D-simuloinnin uudesta valaistuksesta, myös investoinnin takaisinmaksuaikalaskelman.

Päätelmä:

Valaistusteknologian nopea kehittyminen ja ympäristövaatimukset tukevat siirtymistä perinteisistä loisteputkista moderneihin ja tehokkaampiin vaihtoehtoihin. Loisteputkien myyntikielto voisi toimia liikkeellepanevana voimana tälle muutokselle. Uusien valaistusratkaisujen edut ympäristön, energiatehokkuuden, valon laadun ja taloudellisuuden suhteen ovat vahvoja argumentteja loisteputkien korvaamisen puolesta. AD-Lux haluaa olla valaisinvalmistuksen osalta edelläkävijä ympäristönäkökulmissa. Tätä tarkoitusta varten olemme myös kehittäneet ympäristöystävällisen AD Green -toimistovalaisimen. Lue tästä lisää.

Jos luit tämän tekstin, soita Pekalle 0400 284 571. Olet ansainnut lukupalkkion!

TUKES kirjoittaa LED valoputkien käytöstä

Loisteputkivalaisimen muuttaminen LED-valoputkikäyttöön

Seuraavassa käsitellään led-valoputkien käyttöön ja asennuksiin liittyviä vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. LED-valoputkien käyttöönottoon liittyy useita huomioon otettavia seikkoja. Led-putkiin ja niiden asennuksissa mahdollisesti tehtäviin valaisinmuutoksiin voi liittyä useita uusia turvallisuusriskejä sekä kuluttajille että sähköalan ammattilaisille. 

Missä led-valoputkia käytetään

Led-valoputkia käytetään pääasiassa T8 (T5)-loisteputkien korvaajina G13 (G5)-kantaisissa loisteputkivalaisimissa. Markkinoilla on myös erityisesti led-putkille suunniteltuja valaisimia, joihin asennetaan led-valoputkia ensiasennuksina. Led-valoputkien tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teolliset tuotantotilat, julkiset tilat, kaupat, varastot, parkkihallit, kylmätilat ja -laitteet. Pienempi ottotehoisilla led-valoputkilla pyritään saavuttamaan kustannussäästöjä valaistuksessa.

Led-valoputkiasennusten turvallisuus 

Led-valoputkiasennuksia tehtäessä pitää varmistua siitä, että tehtävä muutos perinteisestä loisteputkesta led-valoputkeen (ja tarvittaessa päinvastoin) ei missään olosuhteissa vaaranna turvallisuutta eikä heikennä asennusten sähkömagneettista yhteensopivuutta. Asennettavien led-valoputkien tulee olla turvallisia, ja tarvittavat asennus- ja muutostyöt pitää tehdä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kahden tyyppisiä led-valoputkia

Markkinoilla on lähinnä kahden tyyppisiä led-valoputkia: retrofit led-valoputkia ja led-valoputki-muutossarjoja (conversion kits). Retrofit led-valoputket voidaan asentaa olemassa oleviin loisteputkivalaisimiin ilman tehtäviä muutoksia. Tämä asennustyö voidaan rinnastaa ylläpitotyöksi. Muutossarjoissa led-valoputken asentaminen puolestaan edellyttää alkuperäiselle loisteputkivalaisimelle ja sen komponenteille ohjeiden mukaisesti tehtäviä muutostöitä. Tällöin muutetun valaisimen ja uuden asennuksen turvallisuus pitää aina varmistaa. 

Retrofit led-valoputket (retrofit-asennukset)

Led-valoputki voi olla rakenteeltaan nk. retrofit tyyppiä. Retrofit led-valoputki voidaan asentaa loisteputkivalaisimeen ilman, että alkuperäiseen valaisimeen tarvitsee tehdä mitään muutoksia (ottaen huomioon valmistajan ilmoittamat mahdolliset putkimalli- ja valaisinkohtaiset rajoitukset).

Retrofit-asennustapaan soveltuvissa valaisimissa on tavallisesti magneettinen virranrajoitin eli kuristin. Retrofit-asennuksissa loisteputken sytytin pitää myös yleensä korvata nk. led-sytyttimellä (oikosulkupalalla). Loistelampun sytyttimen korvaamista led-sytyttimellä ei pidetä valaisimen rakenteen muuttamisena. Led-sytyttimen käyttö ei kuitenkaan saa aiheuttaa turvallisuustason laskua eikä se voi olla uuden led-valoputkiasennuksen kannalta ainoa oleellinen turvakomponentti (sulakkeen sisältävä led-sytytin).

Lainsäädännön vaatimukset

Markkinoilla olevien retrofit led -valoputkien tulee täyttää niille lainsäädännössä asetetut turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Led-valoputkessa pitää olla CE-merkki valmistajan antamana vakuutuksena siitä, että led-valoputki täyttää kaikkien sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Led-valoputkia koskevat pienjännitedirektiivi (2014/35/EU), EMC-direktiivi (2014/30/EU), RoHS-direktiivi (2011/65/EU) ja ekosuunnitteludirektiivi (2009/125/EY), joihin valmistajan laatimassa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tulee viitata. Retrofit led-valoputken mukana pitää seurata seikkaperäiset turvallisuus-, asennus- ja käyttöohjeet, joiden mukaisesti toimien putken asentaminen ja käyttö on turvallista. Retrofit led-valoputkille sovelletaan turvallisuusstandardia SFS-EN 62776:2015. 

Retrofit led -valoputkien pitää olla yhteensopivia loisteputkivalaisimessa käytettyjen standardinmukaisten loisteputkien kanssa erilaisten sovellettavissa olevien teknisten ominaisuuksien suhteen, kuten putken paino ja dimensiot, putken käyttölämpötila sekä useat sähköiset ja sähkömagneettiset ominaisuudet. 

Vastuukysymykset

Jos ohjeiden mukaan suoritetuissa retrofit-asennuksissa ilmenee turvallisuusriskejä tai jos sähkömagneettiset häiriöt lisääntyvät retrofit led-valoputkien asentamisen jälkeen, vastuu tästä on sillä talouden toimijalla (valmistaja, maahantuoja, jakelija), joka on asettanut retrofit led-valoputket saataville markkinoilla.

Retrofit-asennustavassa alkuperäisen loisteputkivalaisimen CE-merkintä ja muut sertifiointimerkinnät pysyvät voimassa. Valaisin voidaan palauttaa loisteputkikäyttöön vaihtamalla ainoastaan led-sytytin takaisin loisteputken sytyttimeksi.  

Led-valoputkimuutossarjat (conversion kits)

Led-valoputki voidaan toimittaa myös osana muutossarjaa (conversion kit). Muutossarja sisältää kaikki komponentit (esim. liitäntälaiteet, ohjauselektroniikan, lampun pitimet ja johdotuksen) sekä yksityiskohtaiset asennus- ja testausohjeet, joiden avulla loisteputkivalaisin voidaan muuttaa toimivaksi led-valoputki-valaisimeksi.

Muutossarjoissa led-valoputken asennus vaatii aina alkuperäisen loisteputkivalaisimen rakenteen muuttamista. Tällaisia muutoksia ovat mm. liitäntälaitteiden ja sisäisen johdotuksen muuttaminen, korvaaminen tai poistaminen. Tehtyjen muutosten jälkeen valaisimen alkuperäinen valmistaja ei enää ole vastuussa valaisimen turvallisuudesta tai muista ominaisuuksista. Myöskään alkuperäisen valmistajan valaisimiin laittamat arvokilpi, CE-merkintä ja muut sertifiointimerkinnät eivät enää ole voimassa.

Vastuu turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta

Led-valoputkimuutossarjan markkinoille saattajan tulee varmistua siitä, että ohjeiden mukaisesti suoritetun muutostyön tuloksena syntyy turvallinen ja sähkömagneettisesti yhteensopiva led-valoputkivalaisin. Muutossarjojen led-valoputkille ei ole olemassa omaa turvallisuusstandardia. Sarjojen valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden pitää varmistua siitä, että ohjeiden mukaisesti tehdyn muutostyön tuloksena syntynyt uusi kokonaisuus on turvallinen ja vaatimustenmukainen.

Yleisesti led-valoputkimuutossarjoja koskevat samat vaatimukset kuin retrofit led-valoputkia. Tehty muutostyö ei saa missään mielessä heikentää valaisimen turvallisuutta. Muutetun valaisimen tulee säilyä turvallisena, vaikka siihen vahingossa asennettaisiin T-tyypin loisteputki (loisteputken ei tarvitse toimia). Ohjeiden vastaisesti tehdyistä muutostöistä muutossarjan valmistaja ei ole vastuussa.

Led-valoputkimuutossarjan myyjän antamissa ohjeissa pitää olla tiedot niistä valaisintyypeistä, jotka soveltuvat ko. muutostyöhön. Ohjeissa tulee olla selkeästi mainittuna, että muutostyön voi tehdä vain sähköalan ammattilainen ja että valaisimiin pitää laittaa varoitus/merkintä siitä, että ne on muutettu led-valoputkikäyttöön. 

Loisteputkivalaisimiin tehtävät muutokset 

Asennettaessa led-valoputkia loisteputkivalaisimiin valaisinmuutoksia voidaan haluta tehdä myös käytettäessä retrofit-tyyppisiä led-valoputkia. Valaisinmuutoksia joudutaan usein tekemään myös käytettäessä muunlaisia erikseen myytäviä led-valoputkia (esim. led-valoputkivalaisimille tarkoitetut ensiasennus led-valoputket). 

Esimerkiksi valaisimien magneettiset liitäntälaitteet poistamalla voidaan vähentää tehohäviöitä ja kompensointikondensaattorit poistamalla parantaa tehokerrointa. Tehtyjen muutostöiden myötä alkuperäisen valmistajan vastuu valaisimesta lakkaa, ja vastuu uuden valaisimen turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta siirtyy muutostyön tekijälle.  Valaisimessa olevat merkinnät eivät myöskään ole enää voimassa ja ne tulee muutostyön tekijän korvata uusilla. 

Jos jo käytössä olevien loisteputkivalaisimien omistaja tekee itse tai teettää tarvittavat muutokset valaisimen asennuspaikassa omalla vastuullaan eikä syntyneitä valaisimia siten saateta markkinoille (myydä tai muuten luovuteta edelleen), muutostyössä syntyneitä uusia valaisimia ei tarvitse CE-merkitä (valaisin säilyy osana kiinteää asennusta).

Muutostyön tekijän on varmistettava turvallisuus

Uusien valaisimien (tehtyjen muutostöiden) tulee olla Suomen sähköturvallisuuslainsäädännön vaatimusten mukaisia eli valaisimet on rakennettava ja valmistettava niin, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle ja että ne eivät aiheuta sähkömagneettista häiriötä eikä niiden toiminta häiriinny sähkömagneettisesti. Muutostyön tekijän pitää varmistaa muutettujen valaisimien sähköturvallisuus sekä sähkömagneettinen yhteensopivuus. Yksinkertaisimmillaan muutetussa loisteputkivalaisimessa on jäljellä vain runko, osittainen sisäinen johdotus ja lampun pitimet. Sähköturvallisuuslainsäädännön vaatimusten mukaisuuden varmistaminen tehdään tapauskohtaisesti hyödyntäen mittauksia, komponenttien testaustuloksia, standardeja jne. Osoittamisen apuna voidaan myös tarvittaessa käyttää SFS-6000 -sarjan asennus-standardeja, SFS-EN 60598 -sarjan valaisinstandardeja sekä valaisimia koskevia EMC-standardeja (EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ja EN 61547).

Muutettuihin valaisimiin merkintä

Muutettuihin valaisimiin pitää myös laittaa selkeä varoitus ja/tai merkintä siitä, että ne on muutettu led-valoputkikäyttöön. Samoin muutostyön tekijän tulee kiinnittää valaisimiin muutostyön suorittajan (vastuutahon) yhteystiedot ja uusi arvokilpi. Tehdyt muutokset ja suoritetut varmistukset/mittaukset pitää dokumentoida ja dokumentit luovuttaa valaisimien omistajalle/muutostyön teettäjälle. Muutostyö tulee teettää sähköalan ammattilaisella.

Jos uudet (muutetut) valaisimet saatetaan markkinoille (myydään, lainataan, vuokrataan, liisataan tai lahjoitetaan), muutosten tekijän (valmistajan) tulee suorittaa tai suorituttaa uudelle valaisimelle kaikkien sitä koskevien direktiivien mukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, laatia tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä varustaa tuote uudella arvokilvellä ja CE-merkinnällä.

Led-valoputkiasennuksissa huomioitavaa

Led-valoputkien käyttäminen perinteisissä valaisimissa, jotka on alun perin suunniteltu tavallisille T-loiste-putkille, voi johtaa siihen, että valaisimet tuottavat verkkoon huomattavassa määrin loistehoa (tehokerroin voi olla erittäin huono). Tämä voi pahimmillaan johtaa merkittävään kokonaisvirran kasvuun ja siten aiheuttaa valaisinryhmän johtimien lisälämpenemistä. 

Valaisimissa olevien kompensointikondensaattorien poistaminen parantaa useimmiten tilannetta (tehokerrointa), mutta tällöin tulee ottaa huomioon tehtävään valaisinmuutokseen liittyvät seikat. Erityisesti suurissa valaisinryhmissä on aina syytä varmistua siitä, että led-valoputkien käyttöönotto ei aiheuta ongelmia valaisinasennusten kokonaisturvallisuuteen ja että vaikutukset mahdollisiin keskitettyihin kompensointilaitteisiin myös selvitetään. Samoin on syytä varmistua siitä, että uusi asennus ei aiheuta lisääntynyttä haitallista 3. yliaaltovirtaa nollajohtimeen. Asennuksissa pitää myös noudattaa mahdollisia led-valoputken valmistajan antamia lisäohjeita mm. yhteen ryhmään liitettävien led-valoputkien maksimimäärän suhteen.

Teksti: TUKES

D-vitamiini ja yleinen terveys

Se, mikä on ollut tiedossa jo monta vuotta, on D-vitamiinin positiivinen vaikutus immuunijärjestelmäämme ja hengitystieinfektioiden, kuten influenssan, tukahduttaminen. Koska elimistön suurin osa soluista sisältää D-vitamiinireseptoreita, D-vitamiinin läsnäolo on tärkeä edellytys solubiologisten prosessien käynnistymiselle. Arvioidaan, että D-vitamiinitasojen kaksinkertaistaminen joko suun kautta otettuna tai säännöllisen kohtuullisen UVB-säteilyn avulla johtaa keskimäärin 2 vuoden eliniän odotteen nousuun. Lisäksi vanhemmalla iällä D-vitamiinilisät auttavat ehkäisemään kognitiivista heikentymistä. Vuonna 2020 on julkaistu satoja tutkimusartikkeleita, jotka raportoivat mahdollisesta yhteydestä matalien D-vitamiinitasojen ja COVID-19-infektioiden sekä kuolleisuuden välillä. Vaikka kymmeniä kliinisiä tutkimuksia on parhaillaan käynnissä tämän selvittämiseksi kansainvälinen liittouma, joka koostuu joukosta tiedemiehiä ja lääkäreitä, puoltaa nyt D-vitamiinilisien lisäämistä.

Arvioidaan, että moderni sisätiloissa vietetty elämäntapamme pitää meidät 90% ajasta sisätiloissa. Tämä tarkoittaa, että menetämme altistumisen luonnolliselle (aurinko) säteilylle, elämän synnyn ja kehityksen perustalle maapallolla. Kuva 1 (alla) näyttää tyypillisen päivänvalon säteilyspektrin, jossa näkyvä alue, infrapuna ja ultraviolettisäteilyn osat on merkitty. Ilmakehän otsonikerros estää täysin UVC-säteilyn. UVB-säteily estyy osittain ja vastaa D-vitamiinin tuotannosta ihossa. UVA-säteily on suurelta osin vaikutuksiltaan ilmakehän ulkopuolella. UVB-säteilyn voimakkuus riippuu sijainnista maapallolla (leveysaste ja korkeus), ilmakehän otsonitasosta, sääolosuhteista, ilmansaasteista sekä vuodenajan ja päivän ajankohdasta. Kuvan kaksi graafia havainnollistavat tilannetta kesälle ja talvelle 50° N leveysasteella (≈Belgia), selkeällä taivaalla.

Jatkossa pystymme tarjoamaan riittävän D-vitamiinin myös LED-valaisimien kautta. Valaisimiin asennettavien lisäkomponenttien ja niiden ohjausjärjestelmien avulla pystymme mahdollistamaan vitamiinien saatavuuden pimeään aikaan.

Työpaikoilla vietämme ison osan ajastamme ja pitkä syksy ja talvi ovat näillä leveysasteilla melkoisen pimeitä. Sisätiloissa tietenkin myös vaikka aurinko paistaisi kirkkaalta taivaalta ulkona.

Valaisimiin on tulossa mahdollisuus kytkeä UVB moduuli, joka tuottaa D-vitamiinia.

Kerromme tässä dokumentissa lisää ratkaisuista! Juttu päivittyy!

Tekstin lähde: Philips

3PLogistiikka Group Oy:n Kaarinan varastossa tehtiin valaistuksen uusimisprojekti. Lue tästä linkistä lisää 3PL:n toiminnasta.

Tehtävä oli varsin mittava, koska vanhoja loisteputkivalaisimia oli paljon ja kaikki työ suoritettiin samaan aikaan kun tiloissa tehtiin myös normaalisti töitä.

Vanhat loisteputkivalaisimet olivat tulleet jo käyttöikänsä päähän ja jatkossahan ei loisteputkia enää ole markkinoilta edes saatavana. Päädyttiin siis vaihtamaan vanhat valaisimet kotimaisiin AD-Luxin valmistamiin lineaarivalaisimiin.

Samalla myös syntyi ajatus siitä, että valojen on turha olla päällä niissä tiloissa, joissa ei ole liikettä. Tässä päätettiin hyödyntää langatonta ohjausjärjestelmää, joka mahdollistaa sen, että valaisimien ryhmittely käy helposti. Nyt valot palavat vain siellä, missä liikutaan. Kun liike lakkaa, valot sammuvat. Tämä toiminto toi vielä lisäsäästöjä sen lisäksi, että kokonaiswattimäärä putosi.

Paloturvallisuus on myös merkittävä asia, koska aikaisemmin valolinjoja kulki hyllyjen päällä, jolloin valaisimesta johtuva lämpö aiheutti paloriskin. Loisteputki kun jää palamaan vain päistään, nousee lämpö huomattavasti ja mikäli alla on vaikka muovia tai pahvia, on syttymisriski mitä ilmeisin. Nyt tilanne korjaantui vaihtamalla ledit tilalle ja myös samalla siirrettiin valolinjat hyllykäytävien suuntaisesti,

Parasta tietenkin on, että aikaisempi, riitämätön valonmäärä saatiin nostettua sille tasolle, jossa liikkuminen ja näkeminen sujuu turvallisesti.

L80B10

Tällainen tai tämän tyyppinen numerosarja esiintyy yleensä valaisinvalmistajien ja -myyjien antamissa tiedoissa tuotteistaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Asteittainen valontuoton alenema liittyy valaisimen komponenttien toiminnan heikentymiseen ikääntymisen myötä. Tässä yhdistyvät mm. yksittäisten ledien valovirran alentuminen, kokonaan sammuminen sekä optisten elementtien (mm. linssi, heijastin) likaantuminen. Lopputuloksena valontuotto on alentunut lähtötilanteesta tiettyyn arvoon, joka määrittelee ledivalaisimelle ns. käyttöiän.

Valaisimen käyttöikä ilmoitetaan termillä LxBy. Se kertoo ledivalaisimen suhteellisen valontuoton tietyn käyttöajan jälkeen. Käyttöaikaa kuvataan tuntimäärällä, jonka kuluttua enintään y % käytössä olevista
valaisimista tuottaa vähemmän kuin x % lähtötilanteen valovirrasta. AD-Luxin lineaarivalaisimissa tuntimäärä on 100.000.

Lx kuvaa valaisimen tuottamaa suhteellista valovirtaa: L80 kertoo valaisimen yhä tuottavan 80 % alkuperäisestä valovirrasta.

By on lisämääritelmä, joka kertoo, kuinka suuri osa saman tyypin ledivalaisimista tuottaa ALLE mainitun L-arvon. Esim. L80B10 100.000 h tarkoittaa, että korkeintaan 10 %:ssa saman tyypin ledivalaisimista valovirta on alle 80 % 100. 000 tunnin käytön jälkeen.

Äkillinen valontuoton alenema Ledivalaisimen todellista käyttöikää ei voida määritellä pelkästään ledien asteittaisella valontuoton alenemalla. Leditekniikalla toimiva valaisin tai valonlähdemoduuli on tekninen laite, joka koostuu lukuisasta määrästä erilaisia komponentteja.

Pitkän käyttöiän ja tietyn takuun puitteissa on tarkasteltava koko valaisinjärjestelmän luotettavuutta.

Tekstin lähde: Philips

Hyvässä yhteistyössä RMC:n, LST:n, SRV:n ja Telesillan kanssa toteutettiin valaistus tähän valtavaan rakennukseen, joka nyt on luovutettu käyttöön.

Pekka Orne suunnitteli kohteen valaistuksen niin sisä- kuin ulkoalueille.

Valaisimet valmistettiin AD-Lux Oy:n valaisintehtaalla Kaarinassa. Valaisimet ovat kotimaista tuotantoa.

Valaistuksen suunnittelusta ja tuotannosta antaa lisätietoja Pekka Orne

Puhelinnumero:              0400 284 571

Sähköposti:                    pekka.orne@adlux.fi

Kuva Rauma Marine Constructions Oy:n kotisivuilta

Tässä ajatuksia hyvästä valaistuksesta

  • tehoa, jaksamista, tarkkuutta työn tekemiseen

HYVÄN VALAISTUKSEN MÄÄRITTELY

Hyvä valaistus edistää työtehokkuutta ja työturvallisuutta sekä vähentää työvirheiden määrää. Näiden kriteereiden toteutumista on kuitenkin hankala mitata, joten käytännössä asia on määriteltävä monisanaisemmin.

Sopiva valaistus koostuu monista asioista, joista valon laatu ja määrä ovat tärkeimpiä. Koska päivänvalon määrä vaihtelee paljon riippuen vuorokaudenja vuodenajasta sekä säästä, pitäisi valaistuksen olla säädeltävä. Häikäisy ja heijastuminen häiritsevät työntekoa ja aiheuttavat huonoja työasentoja.

Hyvän valaistuksen tekijät ovat

  • jatkuva spektri
  • hyvä värintoisto
  • häikäisemättömyys
  • tarpeeksi suuri valaistusvoimakkuus
  • värilämpötila
  • oikea valon suuntaus

VALAISTUKSEN VAIKUTUKSET

Valolla on väliä, koska sekä huono että hyvä valaistus vaikuttavat ihmisiin. Kunnolliseen valaistukseen panostaminen on edullista, koska huonon valaistuksen vaikutukset ovat negatiivisia ja hyvän taas positiivisia. Suuri valon määrä lisää työtehoa ja vähentää tapaturmia sekä parantaa työn tuloksien laatua.

Huonot näkemisolot aiheuttavat silmävaivoja ja huonoja työasentoja. Tämä on toden-näköisempää tarkkuutta vaativaa työtä tehdessä.

Myös tiedonkäsittelyvirheiden määrä on suurempi huonossa valaistuksessa.  Kaiken lisäksi hyvä valaistus ei pelkästään vähennä työn kuormittavuutta vaan myös parantaa työtehoa ja etenkin viihtyvyyttä sekä työntekijöiden mielialaa.

Valaistus on yksi työelämän laadun suurimmista tekijöistä. Huono valaistus aiheuttaa uupumusta, joka taas vähentää työkykyä merkittävästi.

Toimistovalaistuksesta tehtyjen tutkimusten mukaan tuottavuus kasvaa useita prosentteja, kun valaistusvoimakkuus nostetaan noin 500 luksista 1600 luksiin. Vaativia näkötehtäviä sisältävissä töissä on mahdollista saavuttaa jopa lähes kymmenen prosentin tuottavuuden kasvu. Samalla virheiden määrä saattaa vähentyä jopa puoleen entisestä. Valaistus-voimakkuuden noston vaikutukset ovat suuremmat, mikäli työntekijät ovat iäkkäämpiä, koska heidän silmänsä tarvitsevat suurta valon määrää nuoria enemmän. Valaistuksen vaikutuksia ei todellakaan sovi vähätellä, eikä valaistuskustannuksissa kannata yrittää säästää. Liian usein valaistus jätetään kiinteistöistä vastaavien päätettäväksi, eikä tällöin välttämättä oteta huomioon valojen vaikutuksessa työskentelevien ajatuksia.

SILMIEN VÄSYMISEN VAIKUTUS TYÖKYKYYN 

Huonossa valaistuksessa työskenteleminen aiheuttaa väsymystä, koska silmät rasittuvat puutteellisessa valossa helposti. Valaistuksen pitäisikin olla mahdollisimman sopiva, koska väsyneet silmät aiheuttavat selkeän työkyvyn madaltumisen.

VALON VÄLKYNTÄ

Ihmisen silmällä ei ole hyvää kykyä aistia nopeita valon muutoksia. Aina silmä ei huomaa valon välkkymistä, mutta aivot siitä huolimatta havaitsevat sen. Tällainen värinä häiritsee keskittymiskykyä ja herkimmillä se aiheuttaa helposti pään tai silmien särkyä. Valon välkyntä on yleisimmin perinteisten loistelamppujen ongelma.

VÄSYMYS

Huonossa valaistuksessa työskentely väsyttää silmiä enemmän kuin työnteko hyvässä valaistuksessa. Silmän mukautumistarve on hyvän valaistuksen avulla vähäisempi eikä sen avulla tapahdu turhia silmän liikkeitä. Hyvässä valaistuksessa silmälihaksiin kohdistuva kuormitus on vähäistä, joten ihminen pysyy virkeämpänä.

VALON VAIKUTUS

Valon vaikutusta ihmisen fysiologiaan on tutkittu paljon. On huomattu monia sen aikaansaamia terveysvaikutuksia ja hyviä puolia, kuten sen tuoma positiivinen vaikutus mielialaan

Normaalista työvalaistuksesta puuttuu auringon valolle tyypillinen UV-säteily. Keinotekoisen päivänvalon kaltaisen valon on kuitenkin havaittu lisäävän vireystilaa, suorituskykyä, energiatasoa, keskittymiskykyä, näöntarkkuutta, värien näkemistä ja oppimiskykyä.  Erittäin tärkeä on sen tuoma positiivinen vaikutus mielialaan.

Työturvallisuuden taso paranee täysspektrivalon ansiosta, koska sen avulla maailma nähdään mahdollisimman hyvin ja oikein. Päivänvaloa tai keinotekoista päivänvaloa olisi hyvä suosia ja hyödyntää mahdollisimman paljon.

TÄYSSPEKTRIVALO VERRATTUNA KELLERTÄVÄÄN VALOON

Kellertävä valo aiheuttaa helposti häikäisyä, josta seuraa värien muuttumista, silmien väsymistä ja muita silmäongelmia sekä päänsärkyä. Huonolaatuinen valolähde heikentää myös iästä riippuvaa värien erottamista, aiheuttaa poikkeavuuksia värien näkemisessä, visuaalista väsymistä, silmien hajataittoa sekä liki- tai kaukonäköisyyttä. Täysspektrivalo ei vaikuta ihmiseen samoin, vaan se tukee näkemistä, piristää ja tuo hyvän mielen. Täysspektrivalolla on jatkuva spektri.

TOIMISTOJEN VALAISTUS

Toimistotöitä tehdään yleensä näyttöpäätteiden avulla. Työnteon pitää olla mahdollista rasittamatta silmiä. Toimistotiloissa pitää kiinnittää erityistä huomiota valaistuksen suunnitteluun tietokoneiden näyttöpäätteiden vuoksi. Valaisimien asettelun ja valon suuntauksen pitää olla sellainen, että näytöllä ei näy heijastumia eikä muitakaan haittatekijöitä esiinny. Näyttöpäätetyölle sopivan valaistuksen suunnitteleminen on ongelmallista erityisesti siksi, että kirjoitetun tekstin, näppäimistön ja näyttöruudun samanaikainen valaisu on hankalaa. Muun muassa tämän takia paras vaihtoehto olisikin panostaa hyvään yleisvalaistukseen työpistevalaisimien sijaan.

Kunhan valoa on riittävästi ja valaistus on suotuisaa, ei tietokoneen käyttäjä koe muita toimistotyöntekijöitä suurempaa silmien rasitusta.

Vaikka huonosta valaistuksesta ei toimisto-oloissa normaalisti aiheudu suuria riskejä, on asia silti otettava vakavasti. Huonoissa näköergonomian olosuhteissa työntekijöille aiheutuu helposti haittavaikutuksia, kuten niskakipua, silmien väsymistä ja päänsärkyä. Työsuojelunkin perustavoitteena on työntekijöiden hyvinvointi, joten valaistus olisi otettava vakavasti. Huono valaistus estää keskittymisen ja aiheuttaa virheitä.

TUOTANTO JA LOGISTIIKKATILOJEN VALAISTUS

Tuotantotiloissa vaaditaan tarkkuutta ja huonossa valossa ei nähdä tarpeeksi tarkkaan työn tulosta tai tekemisen suorittamista. Tarvitaan siis valoa, jossa ihan oikeasti näkee. Monissa paikoissa myös tilojen pinnat ”syövät” valoa ja siksi on syytä saada valoa niin paljon, että varmistetaan näkeminen.

Myös työturvallisuus on tärkeä osa-alue. Kunnon valossa näkee käyttää koneita ja laitteita. Puhumattakaan tiloista, joissa ajetaan trukeilla ja koneilla. Pitää nähdä ja havainnoida ympäristöä. Olemme valaisseet lukuisia tiloja, joissa on pohdittu edellä mainittujen asioiden parantamista.

MYYMÄLÄTILOJEN VALAISTUS

Myymälässä valaistuksella on merkitystä sekä asiakkaiden, että työntekijöiden kannalta. Myytävänä olevat tuotteet pitää olla hyvin valaistu, jotta tuotteita ostamaan tulevien asiakkaiden on helppo valita tuotteita ja nähdä pakkausten sisältö. Värit ovat tärkeitä ja hyvässä led-valaistuksessa ne näkyvät hyvin.

Turvallisuus on myös tärkeää. Hyvässä valossa ihmiset näkyvät – sekä asiakkaat että henkilökunta.

Valaistuksella saadaan aikaan tunnelmaa, jossa asiakasta houkutellaan ostamaan. Valaistuksen ohjauksella voidaan myös houkutella asiakkaita esimerkiksi lisäämällä valoa silloin kun hyllyjen välissä on asiakkaita.

Kassa-alueen valaistus syytä olla kunnossa, koska siinä käsitellään rahaa ja maksuvälineitä.

Energiansäästö on tälläkin sektorilla tärkeää, koska kaupoissa valot ovat usein aina päällä. Valaistusta voidaan himmentää alueilla, joissa ei ole asiakkaita.

ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSESSA

Valojen päällä pitäminen on monissa paikoissa tietenkin pakon sanelema juttu, mutta siirtyminen vähemmän kuluttaviin ledeihin on jo merkittävä energiaa säästävä toimenpide.

Lisää säästöä saadaan älykkäällä valaistuksen ohjauksella. Tällöin valot himmennetään tai jopa sammutetaan tiloista, joissa kukaan ei liiku. Valojen ohjaus tapahtuu langattomasti älykkäiden valaisimiin liitettävien sensoreiden avulla. Säädöt voidaan tehdä halutunlaisiksi.

Eräässä vanha valaistus oli noin 800 loisteputkivalaisimella ja ne korvattiin 250 lineaarivalaisimella. Vaikka yksittäisen valaisimen vertaaminen vanhaan valaisimeen ei tuokaan säästöä, mutta uuden valaisimen tehohyöty on paljon suurempi ja uusien määrä on pienempi. Tästä syntyi merkittävää säästöä energian kulutukseen. Lisäksi vielä, kun laitettiin älykäs ohjaus päälle, syntyi lisäsäästöä n. 40 %. Uuden valaistuksen takaisinmaksu jää lyhyeksi, jopa alle kahteen vuoteen. Uudet valaisimet on tarkoitettu kestämään yli 100.000 tuntia, joten käyttöikä on vuosikausia eteenpäin.

Hiilijalanjäljestä ja sen pienentämisestä puhutaan paljon edelleenkin. Käytettävän energian laatu ratkaisee tässä tietenkin paljon. Lisäksi olemme pyrkineet pienentämään ympäristön rasittamista käyttämällä valaisimissamme mahdollisimman paljon kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja. Uutta patentoitua toimistovalaisintamme kehitetään biohajoavasta materiaalista valmistetuksi. Tämä on todellinen ympäristöteko.

SUUNNITTELU AVUKSI -älä osta sikaa säkissä

Uusi valaistus on tärkeää suunnitella käyttäen apuna DiaLux -mallinnusta. Ohjelmalla voidaan simuloida uuden valaistuksen määrä. Samalla arvioidaan aina myös ongelmakohdat tiloissa, joissa vaaditaan yleisvalaistusta suurempaa valon määrää. AD-Luxilta saat veloituksetta uuden valaistuksen suunnitelman. Teemme myös takaisinmaksuajasta laskelman.

Kokonaisremontti voidaan myös rahoittaa, jolloin kustannus voidaan kattaa säästyneellä energiakustannuksella.

Haluatko kuulla lisää? Soita meille, niin tulemme kertomaan. Tai lähetä e-mailia.

Puhelinnumero:              020 792 4240

Sähköposti:                    adlux@adlux.fi

Jo perinteeksi muodostunut Osta työtä Suomeen -päivä puhuttelee jälleen suomalaisia joulukuun ensimmäisenä perjantaina. Suomalaisten ostopäätöksiä ohjaavia arvoja ovat halu tukea kotimaisuutta ja vastuullisuutta valinnoissaan. Suomalaiset uskovat vahvasti, että tulevan vuoden aikana he jatkavat kotimaisten ja vastuullisten tuotteiden ostamista. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Osta työtä Suomeen -päivä 2.12. osuu tärkeään ajankohtaan ennen joulusesonkia. Epävarman taloustilanteen aiheuttamat kiristykset synkentävät silti monien yritysten näkymiä vuoden tärkeimpänä myyntikautena. Päivän tarkoituksena onkin pysäyttää miettimään omia valintojaan ja niiden vaikutuksia, sekä mitä yksittäinen kuluttaja voi omien kykyjensä mukaisesti tehdä tukeakseen suomalaista työtä vaikeassa taloustilanteessa.

– Kuluttajien suomalaisia tuotteita ja palveluita kohtaan kokemat myönteiset asenteet muuntuivat koronan myötä myynniksi. Venäjän hyökättyä Ukrainaan sota nosti esille oman tuotannon tärkeyden. Myös epävarmuus taloustilanteessamme on saanut monet kuluttajat ja yritykset näkemään aiempaa tärkeämpänä suomalaisen työn aseman vahvistamisen. Tämän vuoksi Osta työtä Suomeen -päivän sanoma koetaan nyt entistäkin ajankohtaisemmaksi, sanoo Suomalaisen Työn Liiton projektipäällikkö Merja Mantila.

Myös yritysmaailmassa lisätään kotimaisia hankintoja

Globalisaatiokehityksen ollessa nyt risteyskohdassa, myös yrityskentässä varaudutaan muutoksiin. Suomalaisen Työn Liiton yrityspäättäjille lokakuussa tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että suurin osa yrityspäättäjistä uskoo suomalaisten yritysten siirtävän toimitusketjujaan joko Suomeen tai muualta maailmasta EU-alueelle seuraavan kolmen vuoden sisällä.

– Toimitusketjujen siirtäminen lähemmäs ja kotimaisten hankintojen lisääminen vahvistaa toimitusvarmuutta ja -sujuvuutta, helpottaa monitorointia sekä pienentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Yritykset nostivat tärkeiksi syiksi toimitusketjujen siirtämisessä myös laadun varmistamista sekä yritysten arvot. Arvopohjaisuus näyttää ohjaavan entistä enemmän hankintoja niin kuluttajien keskuudessa kuin yritysmaailmassakin, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Osta työtä Suomeen -päivään voi osallistua ostamalla kotimaista, haastamalla ystävät mukaan ja osallistumalla keskusteluun somessa.

fiFinnish