adlux@adlux.fi 
020 792 4240

TUKES kirjoittaa LED valoputkien käytöstä

Loisteputkivalaisimen muuttaminen LED-valoputkikäyttöön

Seuraavassa käsitellään led-valoputkien käyttöön ja asennuksiin liittyviä vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. LED-valoputkien käyttöönottoon liittyy useita huomioon otettavia seikkoja. Led-putkiin ja niiden asennuksissa mahdollisesti tehtäviin valaisinmuutoksiin voi liittyä useita uusia turvallisuusriskejä sekä kuluttajille että sähköalan ammattilaisille. 

Missä led-valoputkia käytetään

Led-valoputkia käytetään pääasiassa T8 (T5)-loisteputkien korvaajina G13 (G5)-kantaisissa loisteputkivalaisimissa. Markkinoilla on myös erityisesti led-putkille suunniteltuja valaisimia, joihin asennetaan led-valoputkia ensiasennuksina. Led-valoputkien tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teolliset tuotantotilat, julkiset tilat, kaupat, varastot, parkkihallit, kylmätilat ja -laitteet. Pienempi ottotehoisilla led-valoputkilla pyritään saavuttamaan kustannussäästöjä valaistuksessa.

Led-valoputkiasennusten turvallisuus 

Led-valoputkiasennuksia tehtäessä pitää varmistua siitä, että tehtävä muutos perinteisestä loisteputkesta led-valoputkeen (ja tarvittaessa päinvastoin) ei missään olosuhteissa vaaranna turvallisuutta eikä heikennä asennusten sähkömagneettista yhteensopivuutta. Asennettavien led-valoputkien tulee olla turvallisia, ja tarvittavat asennus- ja muutostyöt pitää tehdä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kahden tyyppisiä led-valoputkia

Markkinoilla on lähinnä kahden tyyppisiä led-valoputkia: retrofit led-valoputkia ja led-valoputki-muutossarjoja (conversion kits). Retrofit led-valoputket voidaan asentaa olemassa oleviin loisteputkivalaisimiin ilman tehtäviä muutoksia. Tämä asennustyö voidaan rinnastaa ylläpitotyöksi. Muutossarjoissa led-valoputken asentaminen puolestaan edellyttää alkuperäiselle loisteputkivalaisimelle ja sen komponenteille ohjeiden mukaisesti tehtäviä muutostöitä. Tällöin muutetun valaisimen ja uuden asennuksen turvallisuus pitää aina varmistaa. 

Retrofit led-valoputket (retrofit-asennukset)

Led-valoputki voi olla rakenteeltaan nk. retrofit tyyppiä. Retrofit led-valoputki voidaan asentaa loisteputkivalaisimeen ilman, että alkuperäiseen valaisimeen tarvitsee tehdä mitään muutoksia (ottaen huomioon valmistajan ilmoittamat mahdolliset putkimalli- ja valaisinkohtaiset rajoitukset).

Retrofit-asennustapaan soveltuvissa valaisimissa on tavallisesti magneettinen virranrajoitin eli kuristin. Retrofit-asennuksissa loisteputken sytytin pitää myös yleensä korvata nk. led-sytyttimellä (oikosulkupalalla). Loistelampun sytyttimen korvaamista led-sytyttimellä ei pidetä valaisimen rakenteen muuttamisena. Led-sytyttimen käyttö ei kuitenkaan saa aiheuttaa turvallisuustason laskua eikä se voi olla uuden led-valoputkiasennuksen kannalta ainoa oleellinen turvakomponentti (sulakkeen sisältävä led-sytytin).

Lainsäädännön vaatimukset

Markkinoilla olevien retrofit led -valoputkien tulee täyttää niille lainsäädännössä asetetut turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Led-valoputkessa pitää olla CE-merkki valmistajan antamana vakuutuksena siitä, että led-valoputki täyttää kaikkien sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Led-valoputkia koskevat pienjännitedirektiivi (2014/35/EU), EMC-direktiivi (2014/30/EU), RoHS-direktiivi (2011/65/EU) ja ekosuunnitteludirektiivi (2009/125/EY), joihin valmistajan laatimassa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tulee viitata. Retrofit led-valoputken mukana pitää seurata seikkaperäiset turvallisuus-, asennus- ja käyttöohjeet, joiden mukaisesti toimien putken asentaminen ja käyttö on turvallista. Retrofit led-valoputkille sovelletaan turvallisuusstandardia SFS-EN 62776:2015. 

Retrofit led -valoputkien pitää olla yhteensopivia loisteputkivalaisimessa käytettyjen standardinmukaisten loisteputkien kanssa erilaisten sovellettavissa olevien teknisten ominaisuuksien suhteen, kuten putken paino ja dimensiot, putken käyttölämpötila sekä useat sähköiset ja sähkömagneettiset ominaisuudet. 

Vastuukysymykset

Jos ohjeiden mukaan suoritetuissa retrofit-asennuksissa ilmenee turvallisuusriskejä tai jos sähkömagneettiset häiriöt lisääntyvät retrofit led-valoputkien asentamisen jälkeen, vastuu tästä on sillä talouden toimijalla (valmistaja, maahantuoja, jakelija), joka on asettanut retrofit led-valoputket saataville markkinoilla.

Retrofit-asennustavassa alkuperäisen loisteputkivalaisimen CE-merkintä ja muut sertifiointimerkinnät pysyvät voimassa. Valaisin voidaan palauttaa loisteputkikäyttöön vaihtamalla ainoastaan led-sytytin takaisin loisteputken sytyttimeksi.  

Led-valoputkimuutossarjat (conversion kits)

Led-valoputki voidaan toimittaa myös osana muutossarjaa (conversion kit). Muutossarja sisältää kaikki komponentit (esim. liitäntälaiteet, ohjauselektroniikan, lampun pitimet ja johdotuksen) sekä yksityiskohtaiset asennus- ja testausohjeet, joiden avulla loisteputkivalaisin voidaan muuttaa toimivaksi led-valoputki-valaisimeksi.

Muutossarjoissa led-valoputken asennus vaatii aina alkuperäisen loisteputkivalaisimen rakenteen muuttamista. Tällaisia muutoksia ovat mm. liitäntälaitteiden ja sisäisen johdotuksen muuttaminen, korvaaminen tai poistaminen. Tehtyjen muutosten jälkeen valaisimen alkuperäinen valmistaja ei enää ole vastuussa valaisimen turvallisuudesta tai muista ominaisuuksista. Myöskään alkuperäisen valmistajan valaisimiin laittamat arvokilpi, CE-merkintä ja muut sertifiointimerkinnät eivät enää ole voimassa.

Vastuu turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta

Led-valoputkimuutossarjan markkinoille saattajan tulee varmistua siitä, että ohjeiden mukaisesti suoritetun muutostyön tuloksena syntyy turvallinen ja sähkömagneettisesti yhteensopiva led-valoputkivalaisin. Muutossarjojen led-valoputkille ei ole olemassa omaa turvallisuusstandardia. Sarjojen valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden pitää varmistua siitä, että ohjeiden mukaisesti tehdyn muutostyön tuloksena syntynyt uusi kokonaisuus on turvallinen ja vaatimustenmukainen.

Yleisesti led-valoputkimuutossarjoja koskevat samat vaatimukset kuin retrofit led-valoputkia. Tehty muutostyö ei saa missään mielessä heikentää valaisimen turvallisuutta. Muutetun valaisimen tulee säilyä turvallisena, vaikka siihen vahingossa asennettaisiin T-tyypin loisteputki (loisteputken ei tarvitse toimia). Ohjeiden vastaisesti tehdyistä muutostöistä muutossarjan valmistaja ei ole vastuussa.

Led-valoputkimuutossarjan myyjän antamissa ohjeissa pitää olla tiedot niistä valaisintyypeistä, jotka soveltuvat ko. muutostyöhön. Ohjeissa tulee olla selkeästi mainittuna, että muutostyön voi tehdä vain sähköalan ammattilainen ja että valaisimiin pitää laittaa varoitus/merkintä siitä, että ne on muutettu led-valoputkikäyttöön. 

Loisteputkivalaisimiin tehtävät muutokset 

Asennettaessa led-valoputkia loisteputkivalaisimiin valaisinmuutoksia voidaan haluta tehdä myös käytettäessä retrofit-tyyppisiä led-valoputkia. Valaisinmuutoksia joudutaan usein tekemään myös käytettäessä muunlaisia erikseen myytäviä led-valoputkia (esim. led-valoputkivalaisimille tarkoitetut ensiasennus led-valoputket). 

Esimerkiksi valaisimien magneettiset liitäntälaitteet poistamalla voidaan vähentää tehohäviöitä ja kompensointikondensaattorit poistamalla parantaa tehokerrointa. Tehtyjen muutostöiden myötä alkuperäisen valmistajan vastuu valaisimesta lakkaa, ja vastuu uuden valaisimen turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta siirtyy muutostyön tekijälle.  Valaisimessa olevat merkinnät eivät myöskään ole enää voimassa ja ne tulee muutostyön tekijän korvata uusilla. 

Jos jo käytössä olevien loisteputkivalaisimien omistaja tekee itse tai teettää tarvittavat muutokset valaisimen asennuspaikassa omalla vastuullaan eikä syntyneitä valaisimia siten saateta markkinoille (myydä tai muuten luovuteta edelleen), muutostyössä syntyneitä uusia valaisimia ei tarvitse CE-merkitä (valaisin säilyy osana kiinteää asennusta).

Muutostyön tekijän on varmistettava turvallisuus

Uusien valaisimien (tehtyjen muutostöiden) tulee olla Suomen sähköturvallisuuslainsäädännön vaatimusten mukaisia eli valaisimet on rakennettava ja valmistettava niin, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle ja että ne eivät aiheuta sähkömagneettista häiriötä eikä niiden toiminta häiriinny sähkömagneettisesti. Muutostyön tekijän pitää varmistaa muutettujen valaisimien sähköturvallisuus sekä sähkömagneettinen yhteensopivuus. Yksinkertaisimmillaan muutetussa loisteputkivalaisimessa on jäljellä vain runko, osittainen sisäinen johdotus ja lampun pitimet. Sähköturvallisuuslainsäädännön vaatimusten mukaisuuden varmistaminen tehdään tapauskohtaisesti hyödyntäen mittauksia, komponenttien testaustuloksia, standardeja jne. Osoittamisen apuna voidaan myös tarvittaessa käyttää SFS-6000 -sarjan asennus-standardeja, SFS-EN 60598 -sarjan valaisinstandardeja sekä valaisimia koskevia EMC-standardeja (EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ja EN 61547).

Muutettuihin valaisimiin merkintä

Muutettuihin valaisimiin pitää myös laittaa selkeä varoitus ja/tai merkintä siitä, että ne on muutettu led-valoputkikäyttöön. Samoin muutostyön tekijän tulee kiinnittää valaisimiin muutostyön suorittajan (vastuutahon) yhteystiedot ja uusi arvokilpi. Tehdyt muutokset ja suoritetut varmistukset/mittaukset pitää dokumentoida ja dokumentit luovuttaa valaisimien omistajalle/muutostyön teettäjälle. Muutostyö tulee teettää sähköalan ammattilaisella.

Jos uudet (muutetut) valaisimet saatetaan markkinoille (myydään, lainataan, vuokrataan, liisataan tai lahjoitetaan), muutosten tekijän (valmistajan) tulee suorittaa tai suorituttaa uudelle valaisimelle kaikkien sitä koskevien direktiivien mukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, laatia tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä varustaa tuote uudella arvokilvellä ja CE-merkinnällä.

Led-valoputkiasennuksissa huomioitavaa

Led-valoputkien käyttäminen perinteisissä valaisimissa, jotka on alun perin suunniteltu tavallisille T-loiste-putkille, voi johtaa siihen, että valaisimet tuottavat verkkoon huomattavassa määrin loistehoa (tehokerroin voi olla erittäin huono). Tämä voi pahimmillaan johtaa merkittävään kokonaisvirran kasvuun ja siten aiheuttaa valaisinryhmän johtimien lisälämpenemistä. 

Valaisimissa olevien kompensointikondensaattorien poistaminen parantaa useimmiten tilannetta (tehokerrointa), mutta tällöin tulee ottaa huomioon tehtävään valaisinmuutokseen liittyvät seikat. Erityisesti suurissa valaisinryhmissä on aina syytä varmistua siitä, että led-valoputkien käyttöönotto ei aiheuta ongelmia valaisinasennusten kokonaisturvallisuuteen ja että vaikutukset mahdollisiin keskitettyihin kompensointilaitteisiin myös selvitetään. Samoin on syytä varmistua siitä, että uusi asennus ei aiheuta lisääntynyttä haitallista 3. yliaaltovirtaa nollajohtimeen. Asennuksissa pitää myös noudattaa mahdollisia led-valoputken valmistajan antamia lisäohjeita mm. yhteen ryhmään liitettävien led-valoputkien maksimimäärän suhteen.

Teksti: TUKES

fiFinnish