adlux@adlux.fi 
020 792 4240

beskrivning (GDPR)

Tämä on AD-Lux Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.05.2018. Viimeisin muutos 7.5.2021.

Styrenhetens namn och kontaktuppgifter

Adress: Juristinkatu 6, FI-20780 Kaarina, Finland

Person som är ansvarig för registrering och / eller kontaktperson

Pekka Orne, puh. 020 792 4240 tai pekka.orne@adlux.fi

Registrets namn

AD-Lux Oy kund-, marknadsförings- och säljregister

Syfte med behandlingen av personuppgifter (syftet med registret)

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning är personens samtycke, dvs. godkännande av leveransvillkoren, det kontrakt som den registrerade är part i, den registrerades legitima intresse (t.ex. kund förhållande, anställning etc.) eller personuppgifter kan behandlas.

Registret används för kundrelationshantering, kundkommunikation och marknadsföring. Informationen i registret, inklusive e-postadresser, kommer att användas för AD-Lux egen direktmarknadsföring, såvida inte kunden har förbjudit direktmarknadsföring. Kundens, namn- och adressinformation i registret kommer inte att avslöjas för tredje part för direkt marknadsföringsändamål.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Registrets informationsinnehåll

Kunddata i kundregistret bildar de datamängder som lagras om kunden enligt följande:

Kundkontaktinformation och beställningsinformation: Kundkontaktinformation (Företagsnamn, abonnentens efternamn, förnamn, leveransadress, postnummer, postkontor, e-postadress, webbplatsadresser, nätverksanslutningens IP-adress) och andra kundspecifika information och information om beställda produkter och / eller tjänster och deras ändringar, faktureringsinformation, annan information relaterad till kundrelationen och den beställda produkten / tjänsterna. Något förbud mot kunden från att skicka honom reklam.

Information som krävs för behandling och leverans av kundens beställningar: Telefonnumret och e-postadressen som kunden tillhandahåller för kontakt vid köp på kredit, personnummer och kreditvillkor. Information om kundorder, leveranser och retur.

Personuppgifter kommer att sparas tills användaren önskar att hans eller hennes uppgifter ska behandlas, såvida det inte finns en legitim anledning att behålla personuppgifterna.

Regelbundna informationskällor

Registrets kontakt- och kundinformation erhålls från kundens meddelanden till registratorn vid tidpunkten för kundrelationen och under den, t.ex. Meddelanden som skickas via ett webbformulär, e-post, telefon, via sociala medietjänster, kontrakt, kundmöten och andra situationer där kunden avslöjar sin information.

Regelbunden dataöverföring och dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Informationen kommer inte att avslöjas till någon tredje part eller överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för registersäkerhet

Det manuella materialet förvaras i låst tillstånd och kan endast nås av relevanta personer. Maskinspråkigt material: Endast separat överenskomna anställda har rätt att använda systemet som innehåller kundinformation och att ändra kundinformation. Varje användare har sitt eget användarnamn och lösenord för systemet.

På grund av de personliga åtkomsträttigheterna till databasen och de olika användarnivåerna är åtkomsten endast begränsad till den information som är nödvändig för att utföra personens arbetsuppgifter. Kundregistret och informationssystemets hårdvara som hanterar det finns i slutna utrymmen. I händelse av ett fel säkerhetskopieras informationen

Registret hanteras med omsorg och personuppgifter skyddas korrekt. Fysisk och digital säkerhet kommer att hanteras på ett adekvat sätt. Sekretess är bindande för anställda som behandlar kundregisteruppgifter. Informationen avslöjas eller avslöjas endast för tredje part som ett resultat av en lagstadgad rapporteringsskyldighet, såsom på kundens egen begäran eller på myndighetens lagstadgade begäran.

Rätt till inspektion och rätt att begära rättelse av information

Varje person i registret har rätt att kontrollera informationen som lagras i registret och begära korrigering av felaktig information eller komplettering av ofullständig information. En person i vårt register har rätt att kontrollera de uppgifter som lagras om honom eller henne och kräva rättelse. En begäran om inspektion eller korrigering måste skickas skriftligen till den registeransvarige. Den sökande måste tillhandahålla tillförlitlig identitetsbevis. Den registeransvarige kommer att svara till den som begär den inom den tidsfrist som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Andra rättigheter relaterade till användningen av personuppgifter

En person i registret har ”rätt att glömmas bort”, dvs. den registrerade kan begära att hans eller hennes personuppgifter raderas från registret. Den registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av personuppgifter i vissa situationer. Begäran om radering måste skickas skriftligen till den registeransvarige. Den sökande måste tillhandahålla tillförlitlig identitetsbevis. Den registeransvarige kommer att svara till den som begär den inom den tidsfrist som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

sv_SESwedish